Om Jämställdhetskartan – Tillgänglighet och Jämställdhet

Tillgänglighet definieras inom geografin som möjligheten att ta del av något eftersträvansvärt. Vi har valt att vidga begreppet tillgänglighet till att omfatta samhället i stort, dess organisationer och institutioner såväl som den fysiska miljön. Begreppet jämställdhet uttalar sig om båda könens rättighet, skyldighet och möjlighet att delta i samhällets samtliga sfärer. Jämställdhetskartan har ambitionen att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå. Vår utgångspunkt är Västra Götalands 49 kommuner men vi har även samarbete med andra delar av landet. De regioner som finns publicerade på kartan är Skåne, Kronoberg och Halland. Ambitionen är att utöka till fler kommuner och regioner i Sverige.


Vår utgångspunkt är kommunen som en geografisk enhet och vi har kartlagt den privata, den kommunala, den ideella sektorn samt branscher. På Jämställdhetskartan - TOJ presenteras den enorma databasen på ett lättillgängligt sätt. Här redovisas en helhetsbild av hur jämställd kommunen är inom dessa områden, från ett övergripande perspektiv, ner på detaljnivå. Helhetsgreppet är ambitiöst, men nödvändigt som motvikt mot den ofta fragmentariska information som vi får gällande jämställdhet. Det finns också möjlighet att jämföra olika kommuner med varandra, vilket framförallt lämpar sig i samband med jämställdhetsmålen. Här har vi sammanställt statiskt med utgångspunkt i SCBs indikatorer för att mäta arbetet med att uppnå jämställdhetsmålen.

Vidare försöker Jämställdhetskartan visa på användandet av den fysiska miljön. Har män och kvinnor olika rörelsemönster, upplever vi otrygghet i staden på olika sätt, tas det hänsyn till könens olika förutsättningar, preferenser, mönster etc. i planerandet av den fysiska miljön? Denna del av kartan är under utveckling, i dialog med samarbetskommunerna.

Vi vill bidra till arbetet med att göra samhället lika tillgängligt för alla oavsett kön. Vi vill så att säga göra tillgängligheten jämställd och jämställdheten tillgänglig. Målet är att alla ska ha samma möjligheter att ta del av det eftersträvansvärda i samhället.

Har vi någon praktisk användning av denna information?
I en demokrati är det värdefullt med transparens och information inom viktiga samhällsområden. Kartan kan vara ett stöd för dig som medborgare att se hur jämställd den kommun är som du bor i.Den kan visa på viktiga brister, som du anser behöver förändras. Här ges även den som går i flyttankar en möjlighet att i förväg få en bild av hur jämställd den kommun är som man avser att flytta till. Hur ser det ut på arbetsmarknaden? Hur ser det ut med fritidsaktiviteter? Hur ser det ut med service i närmiljön? Och hur ser det ut i grannkommunen? Det kan finnas skäl att jämföra olika kommuner innan man bestämmer sig för inflyttning.

Kartan erbjuder även dig som tjänsteman eller politiker i kommunen ett värdefullt verktyg för att analysera den interna organisationen eller andra verksamheter inom kommungränsen. Detta kan göras via den sektorsvisa statistiken eller via jämställdhetsmålen, där det är smidigt att jämföra och se hur kommunen står sig i förhållande till andra. För dig som företagsledare kan kartan erbjuda underlag, fakta och inspiration som förhoppningsvis leder mot en mer jämställd rekrytering.

Statistik
Siffror, data och statistik är TOJ:s bas. I stort sett all information på kartan bygger på statistiska samband. Lejonparten av denna data har samlats in från olika håll såsom SCB, Bolagsverket, kommuner, brottsförebyggande rådet m.m. Ideella sektorn och dess föreningar visade sig dock vara en mörk fläck på den statistiska kartan. Eftersom vi ville skapa en så heltäckande bild som möjligt samlade vi själva in denna information genom en digital enkätundersökning riktad till kommunernas ideella föreningar. Läs gärna mer i om kartläggningen av föreningslivet här.

Samarbetsavtal och Processtöd
Vi erbjuder kommuner att teckna ett samarbetsavtal med oss. I detta avtal ingår att vi uppdaterar kommunens jämställdhetskarta med ny och aktuell information. Varje år skall kartan revideras och uppdateras med ny information för att visa det aktuella nuläget. Förutom denna uppdatering erbjuder vi också stöd i analys av de fakta som presenteras på Jämställdhetskartan - TOJ. Vi erbjuder även kompetenshöjande jämställdhetsutbildning till personal och förtroendevalda samt processtöd i utformande av handlingsprogram.

Huvudman
Arbetet med att bygga upp Jämställdhetskartan - TOJ påbörjades 2011 och finansieras genom verksamhetsbidrag från Tillväxtverkets Resurscentraprogram fram till 2015 Huvudman för arbetet är Winnet Västra Götaland.

Slutrapport för föregående programperiod: slutrapport_toj_130310.pdf»

Skriv ut Email

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.