Jämställdhetskartan - en databas

kartan

I den här databasen finns en hel del information som visar hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut inom olika områden. På den här sidan ges en överblick och en vägledande guide till hur man kan hitta den information man söker på Jämställdhetskartan.

Välj ett av de aktiva länen på Sverigekartan för att sedan välja vilken kommun du vill undersöka

sokmonitorr

Databasen

Databasen innehåller statistik gällande:

databasinnehalll

Under GRUNDFAKTA hittar du information om geografi, politiskt styre, invånarantal, flyttningsnetto, åldersfördelning mm

Under PRIVATA SEKTORN hittar du information om företagsledning och företagstyper samt antal sysselsatta inom dessa.

Under KOMMUNALA SEKTORN hittar du information om politik, nämnder, förvaltning, chefer, anställda samt löner.

Under IDEELLA SEKTORN hittar du information om föreningslivets styrelser, medlemsbaser, funktionärer och bidrag från kommunen.

Under BRANSCHER hittar du information könsfördelning inom olika branscher och utbildningsnivåer.

Under JÄMSTÄLLDHETSMÅLEN hittar du information om de sex jämställdhetsmålen, uppsatta av regeringen: makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda arbetet, jämställd hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dessa mål redovisas genom ett stort antal indikatorer som visar på könsfördelning mellan kvinnor och män på ledningspositioner, inkomster, ohälsotal, användning av föräldraförsäkringen, anmälda misshandelsbrott och mycket mer. Sammantaget ger de en helhetsbild över hur kommunen uppnår de olika  jämställdhetsmålen.

Du kan enkelt navigera mellan flikarna genom att klicka på de blåa rubrikerna. Statistiken förgrenar sig nedåt, från en övergripande nivå till en alltmer detaljerad.

kallhanvisning


Jämförelsefunktionen

Vad det gäller de sex jämställdhetsmålen finns de kategoriserade utifrån ett antal indikatorer så att du enkelt kan jämföra hur långt olika kommuner har kommit i sin strävan efter att uppnå var och ett av målen.

 Välj först vilken kommun som du vill jämföra med, genom att trycka på Jämför kommun, till höger:

jamstalldhetsmalen

 

Välj sedan ett Jämställdhetsmål och en indikator, exempelvis:

 indikator


Tryck sedan på vågskålen till höger för att få upp statistiken för den kommun som du vill jämföra med:

vagskal

 

Statistiken för den andra kommunen kommer då upp som ett pop-up fönster:

popup.ekon 

 

 

Finns i kommunen

Till höger bredvid kartbilden finns en filtrering för att se vilka verksamheter som finns i kommunen samt var de finns placerade geografiskt. Denna funktion ger en överblick och håller på att utvecklas för att kunna ge underlag för en mer jämställd stadsplanering.

finnsikommunen


Utveckling över tid

I det vänstra hörnet i varje box hittar du en symbol av en klocka. Om du klickar på den hittar du mer statistik som visar utvecklingen över tid och se trendens riktning. 

klocka

 

Statistiken visas i ett pop-up fönster:

popup.figurer

Här hittar du två flikar, den ena med figurer som visar fördelningen mellan könen procentuellt och den andra som visar ett diagram:

popup.diagram

Skriv ut E-post