Sektorerna

Privat sektor

Det är främst tre källor som använts för att kartlägga den privata sektorn:
- data inköpt från Bolagsverket
- SCB:s RAMS (grov näringsgrensindelning utefter kön och utbildning)
- SCB:s kommunfakta.

Företagsledning
Kartläggningen av aktiebolagsstyrelser på kommunalnivå köptes in från Bolagsverket för år 2012 och 2013. Från dessa filer har vi skapat en övergripande bild över styrelsernas könssammansättning på kommunnivå. Vi visar även ordförandeposten och verkställande direktörsposten utefter kön. Samtliga är registrerade aktiebolag i valda kommuner fram tills den 31 januari 2012.

Företagstyp
Denna del har köpts in från SCB, tabellerna FTG21, NST22 och Företagare för år 2010 och 2011. Denna statistik visar kvinnor och mäns företagande (egna företagare, företagare i eget AB och antal anställda) i relation till antalet anställda.

Bransch
Branschsektionen visar en grov indelning av näringslivet i en kommun. Denna del har hämtats från SCB RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Uppdelningen visar män och kvinnor samt näringsgren i kombination med utbildning, och är även denna uppdelad på kön.
Ytterligare tabeller beställdes av SCB, så kallade FTG21 tabeller, som visade på bransch, utbildning och företagstyp. Inköp av statistiken gjordes den 28 november 2011.

Kommunal sektor

Materialet för att kartlägga den kommunala sektorn har hämtats främst från kommunerna. I vår kartläggning har vi att dela in den kommunala sektorn i två underområden. Den ena, som vi kallar ”Politiker”, kartlägger kommunernas politiska organisation utefter politiskt uppdrag och kön. Vi visar kommunfullmäktiges ledamöter och ordförandeposten, kommunstyrelsens ledamöter och ordförandeposten, nämnderna och ordförandeposten. Åren för denna kartläggning är valåren, d.v.s. 2006 och 2010. Detta har varit ett pågående arbete sedan november 2011- juni 2012.

Politiker
Data har här samlats antingen direkt från kommunen eller via Statistikboken ”Om kvinnor och män i Västra Götaland”.

Förvaltningen
Statistiken som belyser tjänstemän på chefsnivåer har inhämtats främst från kommunernas personalavdelning. Vi bad om att få könsuppdelad information om förvaltningschefer, avdelningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer. Ursprungligen var tanken att sortera personerna utefter dessa chefsnivåer, men vi insåg snart att kommunernas organisation såg väldigt olika ut, framförallt beroende på kommunens storlek. Cheferna i förvaltningen sorteras därför in i någon av de två kategorierna; ”förvaltningschef ”och övriga ”chefer i förvaltningen”.

Kartläggningen av arbetare och tjänstemän är inhämtad från kommunernas personalavdelning. Vi utgick från en Arbetsidentifikation (AID) som kommunerna använder sig av för att kartlägga lönen. Uppgifterna inhämtades under 2011 och 2012 från personalavdelningen och uppgifterna skickades via mail till projektledare.

Ideell sektor

Se kapitel om kartläggning av föreningslivet i samarbetskommunerna.

Skriv ut Email

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.