Mål för jämställdheten

I februari 2012 lanserade Statistiska Centralbyrån (SCB) en jämställdhetsportal som visade indikatorer för att mäta de nationella jämställdhetspolitiska målen. TOJ såg tidigt en vinst i att applicera de nationella jämställdhetsmålen på kommunerna (som geografisk enhet) för att hitta sätt att mäta och jämföra jämställdheten dem emellan. I många fall finns samma eller liknande statistik på båda plan, i vissa fall har vi fått hitta andra indikatorer, och i andra fall har vi skapat vår egen statistik då det vi vill undersöka ännu inte mätts och kvantifierats (exempelvis föreningslivets könsfördelning).

Vi har främst använt oss av följande material:

- Om kvinnor och män i Västra Götalands län – statistikbok 2012, produktion av SCB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. Kvinnor och män i Skåne - statistikbok 2013, produktion av SCB, Länsstyrelsen i Skåne.
- SCB Kommunfakta, den senaste upplagan finns på SCBs hemsida.
- SCB Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik
- Inköpta filer från Bolagsverket- mätning fram tills 31 januari 2012.
- Data från egen kartläggning.
- Information från kommunernas personalavdelning.

Jämställdhetspolitiskt mål 1:

Indikator: representation av föreningslivet- uttag av egen insamlad data från enkätundersökningen (se kapitel om kartläggning av den ideella sektorn).

Indikator: Representation i näringslivet
- representation i aktiebolagsstyrelser, Bolagsverket
- representation i kommunala bolag, bolagens hemsidor

Indikator: Representation i politiken
- information som har inhämtats från kommunera via mail, deras hemsida eller från statistikboken ” Om kvinnor och män i Västra Götalands län” 2010 och 2012

Jämställdhetspolitiskt mål 2:

Indikator: Förvärvsarbete
Förvärvsarbete, SCB, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik
Förvärvsarbete efter sektor, Kommunfakta SCB, den senaste utgåvan
Egna företagare, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Arbetssökande, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Pendling till arbete, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Yrken, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.

Indikator: Inkomst
Sammanräknad förvärvsinkomst, Om kvinnor och män i Västra Götalands län 2012.
Disponibel inkomst för familjer, Om kvinnor och män i Västra Götalands län 2012.
Hushåll med ekonomiskt bistånd, Om kvinnor och män i Västra Götalands län 2012.
Pensionssparande, Om kvinnor och män i Västra Götaland län 2012.

Indikator: Utbildning
Befolkningens utbildningsnivå, Om kvinnor och män i Västra Götalands län (SCB).

Jämställdhetspolitiskt mål 3

Indikator: Omsorg om barnen
Användning av föräldraförsäkringen, Om kvinnor och män i Västra Götalands län, 2012 (SCB)

Indikator: Obetalt arbete
Tid för obetalt arbete för personer 20-64 år efter aktivitet 2010/11, Tidsanvändningsundersökningen (TAU),
Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år under ett vanligt vardagsdygn, Tidsanvändningsundersökningen(TAU),
Här har vi, som enda undantag från regeln, valt att ta in statistik som inte är baserad på ett kommunalt urval, utan på ett nationellt. Vi vill ha något ytterligare som kan belysa skillnader i det obetalda hemarbetet, och denna tidsandanvändningsundersökning visar detta på ett tydligt sätt.

Jämställdhetspolitiskt mål 4

Indikator: Anmälda brott
Denna statistik har plockats från Brottsförebyggande rådets hemsida (www.brå.se).

Statistiken över anmälda brott är omfattande och detaljerad. Urvalet har här framförallt baserats på statiskens relevans ur ett jämställdhetsperspektiv och i de flesta fall är brottet direkt könsrelaterat. Vidare har många typer av brott valts bort då de inte har begåtts i någon av våra kommuner.

Skriv ut Email

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.