• Start
  • Källor
  • Kartläggning av föreningslivet i samarbetskommunerna

Kartläggning av föreningslivet i samarbetskommunerna

En viktig del av Jämställdhetskartan består av kartläggningen av den ideella sektorn. Syftet är att synliggöra hur kommunala föreningsbidrag fördelas mellan kvinnor och män i respektive kommun.

I ett tidigt skede upptäckte vi att könsbaserad statistik över ideell sektor på kommunnivå i stort sett var obefintlig. Trots att kommunerna har i uppdrag att jämställdhetssäkra sin verksamhet samlas i många fall inte uppgifter in om könsfördelningen inom föreningar som mottar kommunala bidrag. Vi har också sett att kommunen ibland efterfrågar uppgifter i sina ansöknings- och återrapporteringshandlingar men vi har inte hittat något exempel på att jämställdhetsanalyser görs av kommunen, den insamlade statistiken används alltså inte. Därför beslutade projektet att skapa en egen databas baserad på en enkätundersökning som vi själva genomför. Nedan följer en beskrivning av arbetet med undersökningen, vilka svårigheter vi mött och vilka allmänna slutsatser som vi kan dra av resultatet. Resultatet av undersökningen presenteras här på kartan under fliken IDEELLA SEKTORN.

Definition av den ideella sektorn

Enligt en SOU från 1993 från Socialtjänstkommittén (SOU 1993:83), som har varit ledande i andra studier vad gäller definitionen av den ideella sektorn, definieras frivilligorganisationer inom den ideella sektorn som:

  • har bildats utifrån gemensamma idéer eller intresse
  • har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form
  • kan bildas och upplösas utan beslut från myndighet
  • bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form
  • inte syftar till privat ekonomisk vinst

Organisationerna är frivilliga genom att de, utan uppmaning från myndighet, engagerar sig praktiskt i olika sociala samhällsområden. De är också frivilliga eftersom de medlemmar som vänder sig till dessa organisationer väljer att delta i de verksamheter som organisationen anordnar. ” De samarbetskommuner som hittills varit med i kartläggningen av den ideella sektorn är: Bengtsfors, Essunga, Hjo, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Stenungsund, Ulricehamn, Vellinge och Öckerö. Avgränsningar: vi kommer att avgränsa materialet till att undersöka de föreningar som finns fått bidrag från kommunen under år 2012.

Vad efterfrågades?

Vi vill titta på representationen av kvinnor och män på olika positioner i föreningen under 2012 samt vid årsskiftet 2012/13. De positioner vi har identifierat är;

  • Styrelse (ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt totala antalet ledamöter)
  • Funktionärer
  • Medlemmar

Vi har fått ta del av kommunernas register vad gäller de utbetalda föreningsbidragen. Kommunerna har en mängd olika bidragsformer så som verksamhetsbidrag, aktivitetsstöd, anläggningsstöd, investeringsstöd, ledarskapsutbildningsstöd etc.

Genomförande

Under planeringen av enkätundersökningen utformades speciella mallar så att samarbetskommunerna kunde mata in sina uppgifter så smidigt som möjligt. Syftet var även att samtliga kommuners uppgifter skulle kunna bearbetas på samma sätt. De enheter, ute i kommunerna, som arbetar med föreningsregister och -bidrag ombads skicka in uppgifter på sina föreningar. Dess uppgifter är offentliga och rör föreningsnamn, föreningstyp, kontaktpersoner, mail-adress och telefonnummer samt bidrag under 2012. I nästa skede kontaktade vi föreningarna och informerade dem om kartläggningen som skulle genomföras inom ramen för samarabetet mellan kommunen och Jämställdhetskartan. Undersökningen genomfördes genom en webbenkät. I kontakten med föreningar skickades först ett aviseringsbrev ut via mail och sedan ett mail med länk till webb-enkäten:

Aviseringsbrev:

Inom ramen för ett samarbete med kommunen kommer Winnet Västra Götaland att göra en kartläggning av Xs föreningar under våren 2014.
Under vecka x kommer vi skicka ut en enkät via e-post. Frågorna gäller föreningens styrelse, medlemmar och funktionärer. Det är 8 frågor totalt och vi beräknar att det tar ca 5 minuter att fylla i den.

Vi ber er att svara på enkäten så utförligt som möjligt. Svaren från enkätundersökningen kommer att ligga till grund för en analys av föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommun ser fram emot att del av resultaten när analysen är klar.

Är det något ni undrar över eller vill ha mer information, så är ni välkomna att kontakta oss. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Vi ber er att svara senast söndagen den xx 2014. Stort tack för er tid

Mail till enkäten:

Inom ramen för ett samarbete med kommunen genomför Winnet Västra Götaland en kartläggning av Xs föreningar.

Frågorna gäller föreningens styrelse, medlemmar och funktionärer. Vi beräknar att det tar ca 5 minuter att fylla i den.

Vi ber er att svara så utförligt som möjligt, senast söndagen den XX. Stort tack för er tid!

Vänligen klicka på länken nedan och fyll i enkäten:

https://www.Föreningar

Vi fick enstaka samtal och mail från föreningarna och vi svarade löpande på frågor eller oklarheter. Två påminnelser skickades ut till dem som inte svarat på enkäten och enstaka svar fick vi in via telefon då mailadress saknades. Resultatet av undersökningen är inte heltäckande. Föreningarna för generellt ingen könsfördelad statistik över medlemmar och funktionärer. Då föreningarnas verksamhetskaraktärer skiljer sig mycket åt är det en stor utmaning att formulera enkätfrågor som passar för alla typer av föreningar. Vissa föreningar har inte svarat på alla frågor och vi har inte alltid fått in de uppgifter som vi önskat kartlägga.Det är en konstant balansgång mellan hur mycket tid vi kan lägga på att ”jaga” kontaktuppgifter till föreningarna, ”jaga” svar från föreningar och hur snabbt man kan leverera resultat till samarbetskommunerna, så att de kan få ut så mycket som möjligt av samarbetet. En annan svårighet har varit att vissa föreningar har fått bidrag under 2012 men har sedan upphört eller är ”vilande” under tiden som undersökningen pågår.


Svarsfrekvens

Kommunun Antal föreningar med kommunalt bidrag Antal svar från gruppen Svarsfrekvens
Bengtsfors 16 7 44%
Essunga 51 23 45%
Hjo 25 13 52%
Kungälv 131 74 56%
Lerum 93 54 58%
Lilla Edet 20 15 75%
Mölndal 82 44 53%
Orust 82 42 51%
Stenungsund 99 58 59%
Ulricehamn 111 43 39%
Vellinge 41 23 56%
Öckerö 16 8 50%
Svenjunga 51 21 41%
Töreboda 16 10 63%
Skara 126 47 37%
Tjörn 42 19 45%
Kristianstad 336 137 41%
Landskrona 65 35 54%

Svarsfrekvensen var som högst i Lilla Edets kommun, 75% och som lägst i Svenljunga, 37%.

Kommunun Totalt kommunalt bidrag Föreningarna som
svarat har sammanlagt i bidrag
Svarsfrekvens
Bengtsfors 248 735 134 477 54%
Essunga 719 159 325 946 45%
Hjo 1 41 300 1849 000 59%
Kungälv 7 733 744 4 603 518 60%
Lerum 2 818 030 1 674 800 59%
Lilla Edet 215 195 204 565 94%
Mölndal 4 722 758 3 313 931 70%
Orust 2 548 913 1 625 565 64%
Stenungsund 3 277 081 2 451 514 75%
Ulricehamn 5 560 494 2 888 852 52%
Vellinge 2 662 247 1 413 043 53%
Öckerö 404 490 182 925 45%
Svenjunga 1 401 000 636 000 45%
Töreboda 249 301 121 846 49%
Skara 12 773 790 1 451 796 52%
Tjörn 2 174 130 1 308 846 60%
Kristianstad 21 943 484 8 171 809 37%
Landskrona 2 779 358 1 571 440 57%

Sammantaget har varje kommun en högre svarsfrekvens per krona i jämförelse med per förening. Det betyder att de större bidragsmottagarna i högre grad än de mindre bidragsmottagarna har svarat.

Slutsatser

En slutsats som bekräftas från andra studier är avsaknaden av statistik, både hos föreningarna som hos kommunernas förvaltningar. En annan fråga som uppstått under arbetets gång är hur kommunerna egentligen arbetar med jämställdhetsintegrering och säkring av jämställdhetsmålen på de förvaltningar som fördelar bidrag. I våra bidragsförfrågningar har vi informerat om syftet med datainsamlingen och ingen kommun har reagerat och gett oss något eget underlag för jämställdhetsanalyser. En analys som borde göras är därför hur dessa förvaltningar har konkretiserat de mål om jämställdhet som de lyder under i exempelvis bidragsregler och hur de följer upp och analyserar jämställdhetsmålen och arbetar för att säkerställa att just deras föreningsbidrag bidrar till ökad jämställdhet.

Bilaga: Enkätundersökningen

Skriv ut Email

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.