• Start
  • Jämställdhetsmålen

Jämställdhetsmålen

 

Regeringen har formulerat en vision som ska vara vägledande för det strategiska arbetet att uppnå en ökad jämställdhet: ”Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Detta mål är nerbrutet i sex olika delmål, som tillsammans strävar mot att uppfylla det övergripande:

• 1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Målet strävar mot såväl en utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer

• 2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta delmål uttalar sig om kvinnors rättighet att få befinna sig på en arbetsmarknad under samma förutsättningar och premisser som männen. Det är en fråga om anställningsvillkor, lön, utvecklingsmöjligheter med mera.

• 3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet. Arbetet mot de könsbundna studievalen omfattar alla delar av utbildningen och ger ett strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning.

• 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på samma villkor. Här trycker regeringen på vikten att kunna förena avlönat arbete med att ha en familj och att vårda relationer med närstående, vilket förutsätter en jämn fördelning av det oavlönade arbetet i hemmet.

• 5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
En god folkhälsa handlar inte endast om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt fördelad som möjligt. Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård.

• 6. Målet är att mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet. Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.

 

Indikatorer på kommunal nivå

Ett viktigt led i att närma sig dessa målsättningar är att dokumentera utvecklingen med hjälp av statistik. SCB har därför, på uppdrag av regeringen, tagit fram en rad indikatorer inom varje delmål som syftar till att statistiskt mäta hur långt jämställdhetsarbetet har kommit på ett nationellt plan.

Jämställdhetskartan tar avstamp i SCB:s nationella indikatorer och har sammanställt liknande på kommunnivå. I många fall finns samma eller liknande statistik på båda plan, i vissa fall har vi fått hitta andra indikatorer, och i andra fall har vi skapat vår egen statistik då det vi vill undersöka ännu inte mätts och kvantifierats (exempelvis föreningslivets könsfördelning).

Indikatorerna mäter delar som var för sig eller sammantagna presenterar en bild av jämställdheten i en given kommun. Åtminstone den del av verkligheten som låter sig mätas och kvantifieras. En viktig del är även jämförelsefunktionen som syftar till att ge dig en referenspunkt till en given indikator; ”hur står sig min kommun när det kommer till fördelningen av män och kvinnor i kommunfullmäktige jämfört med en annan?” du kan även jämföra nutid med dåtid, i den mån data finns tillgänglig.

Källa:
- SCB
- Regeringens skrivelse 2016/17:10

Skriv ut Email

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.