Begrepp och teori

Här hittar du en samling begrepp och teorier som du kan använda som ett komplement till statistiken. Texten erbjuder ett sammanhang i vilket siffrorna kan få mening och betydelse.

Det genusrelaterade våldet

Olika former av våldsuttryck kan ofta kopplas till manlighetsideal eller den frustration som dessa ideal kan ge upphov till. 85 procent av de som misstänks för våldsbrotten i Sverige är män och cirka 60 procent av offren för dessa brott är män. Ofta handlar det alltså om män som våldsför sig på andra män. I fyra av tio fall är offret dock en kvinna och förövaren med stor sannolikhet en man. Detta våld sker allt som oftast inomhus i nära relationer, till skillnad från våldet som drabbar män där förövare och offer vanligtvis inte känner varandra. Våldet som riktas mot kvinnor har ofta en annan karaktär även om olika former av våld ofta grundar sig i att en individ anser sig ha rätt att kontrollera en annan. Då våld i nära relationer ofta utgår från olika former av beroende mellan individer och ofta är starkt kopplat till skamkänslor finns det anledning att tro att det finns ett stort mörkertal. Detta gäller både i de fall där offret är kvinna som i de fall där offret är man.

De anmälda våldtäkterna har, likt anmälda misshandelsfall, ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Detta har, enligt BRÅ, flera orsaker. En del av ökningen beror på att den nya sexualbrottslagstiftning rubricerar vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu som våldtäkt. Även förändringar i anmälningsbenägenheten kan ha påverkat hur många våldtäkter som har anmälts.

Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Den Nationella trygghetsundersökningen NTU ger oss en bättre bild av hur brottsligheten ser ut, med uppgifter om både offer och gärningsmän vilket saknas i kriminalstatistiken. Denna visade att endast omkring en 20 % av alla sexualbrott i landet anmäldes 2011.

Källa:
- Våld och misshandel, BRÅ
- Kvinnomisshandel, BRÅ
- Våldtäkt och sexualbrott, BRÅ
- Mäns våld mot kvinnor och män, BRÅ

Skriv ut Email

Det obetalda arbetet

Män och kvinnor i yrkesverksamma åldrar lägger ner cirka en tredjedel av dygnets timmar på att arbeta. Fördelning av betalt och obetalt arbete skiljer sig dock mellan könen. En genomsnittsman utför i större utsträckning avlönat arbete, medan kvinnor arbetar flera timmar än mannen i hemmet där arbetet är obetalt. I SCBs tidsanvändningsundersökning (2010-2011) framkommer att kvinnor arbetar i genomsnitt 5 timmar och 36 minuter mer i veckan med det obetalda arbetet. Undersökningen har genomförts vid två tidigare tillfällen, vilket möjliggör jämförelse och möjlighet att skönja trender. Störst förändring, jämfört med under­sökningen 1990/1991, visar kvinnornas fördelning av arbetstiden. Samtidigt som de har minskat sin tid för obetalt arbete har de ökat sitt betalda arbete med ungefär en halvtimme en genomsnittlig dag. För männen är förändringen motsatt. De har minskat sin betalda arbetstid med mer än 30 minuter en genomsnittlig dag, samtidigt som de ägnar några enstaka minuter mer åt det obetalda arbetet idag jämfört med för 20 år sedan. År 1990/91 gjorde kvinnorna i genom­snitt 62 procent av det obetalda arbetet. År 2000/01 var motsvarande siffra cirka 60 pro­cent och år 2010/11 var den 56 procent. Ur ett jämställdhetsperspektiv går alltså trenden åt rätt håll även om det fortfarandet är en signifikant skillnad mellan könen.

Källa:
- Mäns hushållsarbete ökar - men kvinnorna gör fortfarande mest hemma, Rapport av SCB

Skriv ut Email

  • 1
  • 2

winnet

Projektet har fått ekonomiskt stöd från

Tillvaxtverket

Kontakta Jämställdhetskartan

Om du har synpunkter på Jämställdhetskartan eller vill ha mer information får du gärna kontakta oss.