Begrepp och teori

Här hittar du en samling begrepp och teorier som du kan använda som ett komplement till statistiken. Texten erbjuder ett sammanhang i vilket siffrorna kan få mening och betydelse.

Mäns våld mot kvinnor och män

Olika former av våldsuttryck kan ofta kopplas till manlighetsideal eller den frustration som dessa ideal kan ge upphov till. 85 procent av de som misstänks för våldsbrott i Sverige är män och cirka 60 procent av offren för dessa brott är män. Merparten av alla våldsbrott handlar om män som våldför sig på andra män, där förövare och offer ofta är obekanta med varandra. I fyra av tio fall är offret dock en kvinna och förövaren med stor sannolikhet en man. Detta våld sker allt som oftast inomhus i nära relationer där förövaren och offret har en relation. Omfattningen av våld mot kvinnor i nära relationer är oklart eftersom det finns ett stort mörkertal. Man räknar med att det egentliga antalet övergrepp är mer än tre gånger så stort som det antal som anmäls.

Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Den Nationella trygghetsundersökningen NTU ger oss en bättre bild av hur brottsligheten ser ut, med uppgifter om både offer och gärningsmän vilket saknas i kriminalstatistiken. 

Det anmälda sexuella våldet mot kvinnor har ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Detta har flera orsaker, enligt BRÅ. En del av ökningen beror på att den nya sexualbrottslagstiftning rubricerar vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu som våldtäkt. Även förändringar i anmälningsbenägenheten kan ha påverkat hur många våldtäkter som har anmälts. Det kan också vara så att antalet våldtäkter har ökat på senare år.

Källa: 
- Våld och misshandel, BRÅ
- Kvinnomisshandel, BRÅ
- Våldtäkt och sexualbrott, BRÅ
- Mäns våld mot kvinnor och män, BRÅ

Skriv ut E-post

Det obetalda arbetet

Män och kvinnor i yrkesverksamma åldrar använder cirka en tredjedel av dygnets timmar på arbete. Fördelningen mellan betalt och obetalt arbete skiljer sig dock åt mellan könen. En man utför i genomsnitt i större utsträckning avlönat arbete utanför hemmet medan kvinnor i genomsnitt arbetar fler timmar än mannen  med obetalt hemarbete. I SCBs tidsanvändningsundersökning framkommer att kvinnor arbetar i genomsnitt 5 timmar och 36 minuter mer i veckan med det obetalda arbetet. Undersökningen har genomförts vid två tidigare tillfällen, vilket möjliggör jämförelse och möjlighet att skönja trender. Störst förändring, jämfört med under­sökningen 1990/1991, visar kvinnornas fördelning av arbetstiden. Samtidigt som de har minskat sin tid för obetalt arbete har de ökat sitt betalda arbete med ungefär en halvtimme en genomsnittlig dag. För männen är förändringen motsatt. De har minskat sin betalda arbetstid med mer än 30 minuter en genomsnittlig dag, samtidigt som de ägnar några enstaka minuter mer åt det obetalda arbetet idag jämfört med för 20 år sedan. År 1990/91 gjorde kvinnorna i genom­snitt 62 procent av det obetalda arbetet. År 2000/01 var motsvarande siffra cirka 60 pro­cent och år 2010/11 var den 56 procent. Ur ett jämställdhetsperspektiv går alltså trenden åt rätt håll även om det fortfarandet är en signifikant skillnad mellan könen när det gäller föredelningen av det obetalda hemarbetet.

Källa:
- Mäns hushållsarbete ökar - men kvinnorna gör fortfarande mest hemma, Rapport av SCB

Skriv ut E-post

  • 1
  • 2